skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Medezeggenschapsraad

Op het Panta Rhei College is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen. De MR is een beleidsorgaan. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen tracht te bereiken. Zo wordt er door de MR met de directeur gesproken over de begroting, managementdoelen, personeelsbeleid, veiligheid en dergelijke. Schooloverstijgende zaken komen aan bod in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Attendiz.

De MR van het Panta Rhei College bestaat uit een oudergeleding (2 personen) en een personeelsgeleding (ook 2 personen). Ze hebben gezamenlijke belangen, maar er zijn ook gescheiden bevoegdheden. De MR heeft volgens de wet 5 rechten: recht op overleg, initiatiefrecht, informatierecht, instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft een medezeggenschapsreglement, en –statuut waarin de hele medezeggenschap is vastgelegd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De notulen zijn voor ouders en personeelsleden na te lezen op de digitale leeromgeving van de school, It’s learning.

U kunt contact opnemen met de MR via het mailadres: mr-pantarheicollege@attendiz.nl 

Back To Top
Zoeken