Toelating en plaatsing

Mijn kind naar een school van Attendiz

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dat betekent grote veranderingen, ook bij de plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school of een andere school. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Meer over welke ondersteuning onze school kan bieden vindt u terug in ons schoolondersteuningsprofiel en op de site van het SWV 23-02 VO. Daar treft u ook het ondersteuningsprofiel van het Panta Rhei College.

Voor welke leerlingen is het Panta Rhei College bedoeld?

Onze doelgroep bestaat m.n. uit leerlingen met ASS met cognitieve mogelijkheden die het volgen van onderwijs op havo-vwo niveau mogelijk maken. Belangrijk is dat de leerling, naast voldoende cognitieve mogelijkheden, ook beschikt over passende basale leervoorwaarden die het leren op dit niveau mogelijk maken. Dat de leerling gemotiveerd is en in staat is om passend gedrag te laten zien om de lessen in een kleine groep, maar wel in klassenverband, te kunnen volgen. Op het Panta Rhei College werken we met lokaalwissel en vakdocenten en is 1-op-1 begeleiding niet mogelijk

Aanmelden van de leerling

Denkt u aan speciaal voortgezet onderwijs voor uw kind? Informeert u dan eerst op de basisschool of uw kind besproken is (of moet worden) in de 10-14 commissie van het samenwerkingsverband(SWV). Deze commissies zijn recent gestart om al in een vroegtijdig stadium te bekijken of uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft en gebaat is bij speciaal voortgezet onderwijs.
Heeft u belangstelling voor onze school, dan kunt u vervolgend een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. U krijgt informatie over de school, de mogelijkheden en een rondleiding. Uw zoon of dochter is ook uitgenodigd voor dit gesprek. Indien u van mening bent dat het Panta Rhei College de best passende school is voor uw kind, dan dient er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd te worden. Wij gaan er dan vanuit dat de school van herkomst uw vraag voor plaatsing op het Panta Rhei College ondersteunt, als het best passend bij de onderwijsbehoefte van uw zoon of dochter.

Wilt u tot aanmelding over gaan, dan meldt u als ouder(s) zelf uw kind schriftelijk aan. Dit kan via een aanmeldformulier dat u van ons ontvangt.

Plaatsingsbeleid

Vanuit ons uitgangspunt om hoogwaardig onderwijs in een veilige setting te geven, voeren we waar nodig specifiek plaatsingsbeleid. Daarom hebben we per school van Attendiz een specifieke uitwerking gemaakt van het plaatsingslijstbeleid. Op grond van het specifieke schoolbeleid, bepaalt de school de maximale capaciteit per eenheid (leerjaar, bouw), afdeling en school. Op basis daarvan kan een school bij het bestuur aangeven dat een nieuwe plaatsing ten koste zal gaan van de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs en de belastbaarheid van leerlingen en medewerkers: de maximale capaciteit is bereikt. Op dat moment geeft het bestuur een zogenaamde ‘volverklaring’ af. Dat kan voor een eenheid (leerjaar, bouw), afdeling of school zijn.

Een door ouders ondertekende nieuwe aanmelding van een leerling komt vervolgens op de plaatsingslijst (wachtlijst). Dit na beoordeling van de onderwijssoort, het leerjaar, het niveau en de ondersteuningsbehoefte en na de beoordeling of er wellicht elders een passende onderwijsplek is. Ouders, samenwerkingsverband en school van herkomst worden hierover door ons geïnformeerd. Via onderstaande link ziet u ons overzicht maximale capaciteit. Daarop is te zien voor welke scholen (leerjaar, bouw, afdeling) en een volverklaring is afgegeven en voor welke niet. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. U ziet hieronder ook een link naar ons plaatsingsbeleid.

In overleg met de samenwerkingsverbanden wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die op dit moment niet op een van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan, eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van Attendiz worden ingezet. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die zijn aangemeld voor een van onze scholen worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Overbodig is het te zeggen dat we samen met alle partijen ons tot het uiterste inspannen om de plaatsingslijsten weg te werken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons plaatsingsbeleid kunt u het volledige document lezen. Deel A van ons plaatsingsbeleid staat op de Attendiz schoolwebsite.

Denkt u aan het Panta Rhei college als best passende plek voor uw kind?

Wij wijzen u erop dat het Panta Rhei College, als school voor voortgezet speciaal onderwijs, geen toezegging kan doen over toelating. Er dient eerst een TLV te worden aangevraagd. De adviescommissie toelaatbaarheid en leerlingondersteuning (ACTL) van het SWV-VO bepaalt of een leerling wel of niet toelaatbaar is in het speciaal voortgezet onderwijs en een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) krijgt. Onze school maakt deel uit van SWV 23-02 VO (www.vo2302.nl). De TLV wordt afgegeven door het SWV waar de leerling woont.

Uw kind komt van de basisschool en gaat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs.

Als het tot aanmelding komt vraagt het Panta Rhei College een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan, ongeacht of uw kind van het regulier of speciaal (basis)onderwijs komt. Voor het aanvragen van een TLV is er gerichte informatie nodig. Daar vragen we de hulp van de huidige school bij. Daar kent men uw kind als leerling en deze aanvullende informatie kan ons helpen de onderwijsbehoefte voor de TLV zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. De school kan deze informatie, indien gewenst, digitaal aanleveren via dit formulier. Wij gebruiken deze informatie, in overleg met de school, voor de TLV aanvraag.

Uw kind zit al op het voorgezet (speciaal)onderwijs.

In dat geval vraagt de huidige VO school deze TLV aan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl. Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neem dan contact met ons op per telefoon 053-4326370 of per mail pantarheicollege@attendiz.nl.

Hebt u nog vragen? Onze gedragsdeskundige, de zorgcoördinator of directeur van onze school staan u graag te woord!

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neemt u dan contact met ons op.

Passend Onderwijs

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X