Praktische informatie

Algemene schoolinformatie

Zie www.attendiz.nl voor informatie die voor alle Attendiz scholen geldt. Op onze schoolsite staat informatie over de schoolgids, de schoolactiviteiten en de nieuwsbrieven.

Telefonische bereikbaarheid school

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.15 uur en 17.00 uur. U kunt uw kind ziekmelden via SomToday. Dit doet u via het tabblad “Afwezigheid” in de app/website. Telefonisch is dit mogelijk tussen 8.10 uur en 8.25 uur. Het kan druk zijn op dat tijdstip. U kunt ook naar de mentor van uw kind en administratie (pantarheicollege@attendiz.nl) mailen. De docenten lezen hun mail aan het begin van de ochtend. Docenten of de mentor kunt u na 14.15 uur telefonisch bereiken. Daarnaast kunt u de mentoren ook altijd via de mail bereiken voor vragen en het maken van een belafspraak.

Informatiestromen

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van de school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere.

  • Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben is de situatie het gemakkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.
  • Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind.
  • In het geval dat een van de ouders niet belast is met het ouderlijk gezag geldt dat de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting heeft om de andere ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag belast is, de informatie krijgt van de andere ouder.

Brief toestemming gegevens opvragen en versturen

Ouders en/of leerlingen moeten toestemming verlenen voor inzage in delen van het medisch dossier door de Commissie voor de Begeleiding van onze school en voor het opvragen of versturen van schoolinformatie van of naar andere scholen. Hiervoor gelden onderstaande richtlijnen.

  • bij leerlingen tot 12 jaar: toestemming van de ouders noodzakelijk;
  • bij leerlingen van 12 tot 16 jaar: toestemming van ouders en leerling noodzakelijk;
  • bij leerlingen van 16 jaar en ouder: toestemming van de leerling noodzakelijk.

Foto’s

Het komt voor dat er foto’s op school gemaakt worden. Aan het begin van elk schooljaar vragen we opnieuw toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s. De foto’s kunnen op de website geplaatst worden, in de schoolgids of eventueel voor intern gebruik, bijvoorbeeld een diapresentatie tijdens een ouderavond. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u contact opnemen met de directeur. Er zullen dan geen foto’s geplaatst worden van uw kind. In het kader van interne scholing kunnen opnames gemaakt worden in de klas, deze beelden worden echter alleen intern gebruikt.

Leerlingenvervoer

Leerlingen die onze school bezoeken, kunnen als zij niet in staat zijn zelfstandig te reizen, in aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit houdt in dat de gemeente, waar de leerling vandaan komt, ondersteuning draagt voor het vervoer per taxi(bus) naar school. Voor de ouders zijn daaraan geen kosten verbonden. De ouders dienen jaarlijks een nieuwe aanvraag voor het aangepast vervoer bij de gemeente te doen. Er zijn ook mogelijkheden om met ondersteuning gebruik te maken van openbaar vervoer. Kijkt u hiervoor op www.go-ov.nl

Gebruik medicijnen

Wij gaan er vanuit dat onze leerlingen in staat zijn om zelf hun medicatie te bewaren en (op tijd) in te nemen als dit nodig is onder schooltijd. Mocht dit niet het geval zijn kunnen ouders contact opnemen met de mentor om specifieke afspraken te maken over de medicatie inname op school.

De lunch en pauzes

De leerlingen blijven tijdens de schooltijden op school en zorgen zelf voor een lunchpakket en eventueel voor eten en/of drinken in de pauzes. Leerlingen kunnen o.a. pauzeren op het schoolplein, in de hal, het voetbalveld of de speciale rustruimte. Leerlingen met een pleinpas mogen in de pauze wel van het plein.( zie website). Zij dienen op tijd terug te zijn voor de volgende les en zich aan de voorwaarden te houden. Misbruik leidt tot inname van de pas. Voor schooltijd (vanaf 8.25 uur) en tijdens de pauzes is er toezicht.

Gymnastiek

Tijdens de gym lessen is het dragen van sportschoenen met (lichte zool) een t-shirt en een korte broek verplicht. Na de gymlessen kan er gedoucht worden (niet verplicht). Wij verwachten dat de leerlingen er zelf voor zorgen dat ze de volgende les weer fris in de klas zitten (deo-roller). Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan een gymles wordt gevraagd een briefje met de reden en een handtekening van ouder/verzorger mee te nemen.

Schoolverzekering

Om de aansprakelijkheidsrisico’s van leraren en ander personeel onder werktijd te dekken, heeft de stichting een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de stichting ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOS-nummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school.

Klachten

Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. 

Op onze school zijn interne vertrouwenspersonen voor werknemers en leerlingen aangesteld.
Deze vertrouwenspersonen zijn Dhr. Strohm en Mevr. Keller. 

Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan:
Stichting Attendiz
Bestuurssecretaris
Welbergweg 207556 PE Hengelo
info@attendiz.nl

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X