skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Pedagogisch-didactisch klimaat

Op het Panta Rhei College wordt onderwijs geboden aan leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Een groot aantal van deze onderwijsbehoeften is van toepassing voor het merendeel van de leerlingen.

Hieronder vindt u de omschrijving van ons algemeen pedagogisch-didactisch klimaat. Wij werken met onze leerlingen toe naar een groeiende zelfredzaamheid in de loop van drie schooljaren. Vandaar dat het pedagogisch-didactisch klimaat verschilt per leerjaar en in onderstaand document afzonderlijk van elkaar omschreven wordt.

Zorgstructuur

Op het Panta Rhei College heeft elke leerling een mentor. Deze mentor is de spil en speelt een belangrijke rol in de zorgstructuur van onze school. Daarnaast zijn er in de school twee gedragsdeskundigen, twee zorgcoördinatoren, een schoolmaatschappelijk deskundige en een jeugdarts, die het team, de docenten ondersteuning bieden op het gebied van leervragen, maar ook bij sociaal-emotionele problemen. Ook zijn er leraarondersteuners. De inzet van deze leraarondersteuners maakt extra begeleiding mogelijk voor leerlingen, in de klas, studie-stilte ruimte of voor een vak. Deze deskundigen werken samen in de Commissie voor de Begeleiding en in het zorgteam. Bij complexe problematiek zoeken ze, samen met alle betrokkenen, naar passende oplossingen.

Wanneer de begeleiding in de schoolcontext onvoldoende mogelijk is of onvoldoende resultaat oplevert, roepen we de hulp in van externe deskundigen. In de begeleiding zijn we gericht op samenwerking met Expertisecentra voor kinder- en jeugdpsychiatrie zoals Karakter en Mediant, en andere begeleidingsinstanties , maatschappelijk werk en de GGD, ieder vanuit zijn eigen verantwoording en deskundigheid.

Mentoraat

  • De mentor is verantwoordelijk voor structurele communicatie in verband met het welbevinden en de prestaties van zijn/haar leerlingen zowel aan het team als aan de ouders.
  • De mentor betrekt de leerlingen, ouders en de deskundigen in school in geval van relevante vragen of problemen en bij het zoeken naar oplossingen.
  • De mentor verzorgt mentorgesprekken en mentorlessen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode Tumult.
Back To Top
Zoeken